Westerkaap

ALV 24 juni gaat niet door

5 juni 2014MarianneM

Uitstel ALV 24 juni 2014

Het bestuur heeft besloten de ALV van juni uit te stellen naar begin september 2014. Voor de ALV van juni waren de agendapunten: jaarcijfers 2013, begroting 2014, Meerjaren Onderhoudsplan. De situatie op hoofdlijnen:

De jaarcijfers 2013 zijn gereed. De eindconclusie is dat er binnen de begroting is gewerkt en er een beperkt overschot is dat in het voorstel van het bestuur aan de reserve wordt toegevoegd. De begroting 2014 is in principe gereed met als uitgangspunt een ongewijzigde dotatie aan de reserve. Verder blijkt dat het voorschot voor de verwarmingskosten dat via de VvE verrekend wordt te hoog was. Het bestuur zal het voorstel doen om het voorschot voor de verwarmingskosten te verlagen.

Het MJOP is helaas niet voldoende gereed. Het bestuur is voor een volledig MJOP in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van de beheerder, Yver VVE Beheer, en van externen. Ondanks eerdere toezeggingen heeft de beheerder een kwalitatief onvoldoende MJOP aangeleverd. Het bestuur vindt dat het MJOP en de begrotingen zo opgesteld moeten zijn, dat de te verwachten kosten voor onderhoud en vervanging op basis van ervaring reëel ingeschat zijn en de financiering daarvan gedekt is. Voor het MJOP is het normaal dat de liquiditeitspositie door de jaren heen kan fluctueren en is niet over een periode van 20 jaar alles exact op jaarbasis te plannen. Het MJOP is dus een levend document waar per jaar op basis van de reële staat van onderhoud een jaar onderhoudsplan van afgeleid moet worden. Echter op dit moment vindt het bestuur het MJOP nog niet rijp voor presentatie aan de ALV omdat er essentiële posten ontbreken. Het totaal aan niet uitgewerkte/onderbouwde of opgenomen posten schat het bestuur op ca. € 850.000- € 1.100.000. Dat vinden wij  een te grote onzekere factor. Het bestuur heeft recent daarom o.a. opdracht gegeven tot het aanvragen van een technisch advies en kostenraming voor de grootste ontbrekende post: het onderhoud en de vervanging van de liften. Wij stellen ons op het standpunt dat het MJOP nu echt volledig, transparant en voldoende onderbouwd moet zijn. Immers de kosten voor groot onderhoud en op lange termijn vervangingsinvesteringen bepalen mede de financiële positie, de liquiditeitspositie, de VvE bijdrage en de dotatie aan de reserve. Die elementen willen wij nu graag helder hebben in onderlinge samenhang. Dat is nodig voor het vertrouwen dat het complex in de toekomst technisch in goede staat kan blijven. Het bestuur doet er alles aan om de ALV in september een volledig MJOP te kunnen presenteren. Dan zal ook de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 besproken en ter goedkeuring voorgelegd worden.

Het bestuur vindt het uitstel van de ALV erg vervelend en vraagt uw begrip voor bovenstaande keuze. Wij zien u graag in september op de ALV en wensen u alvast een fijne zomerperiode.

Namens het bestuur,

Jan van der Worp, voorzitter