Westerkaap

Verbetering De Ruyterkade en ontwikkeling Good Hotel

24 maart 2015Verkerk

Beste betrokken buurtbewoners en ondernemers,

Op 9 april 2015 organiseren wij weer een buurtgesprek, waarvoor u binnenkort een uitnodiging met agenda ontvangt. Daaraan voorafgaand informeer ik u graag over het volgende. Het college van B&W is van plan een initiatief voor een tijdelijk drijvend hotel (Good Hotel) aan de Westerdoksdijk mogelijk te maken. Mogelijk hebt u daarover gehoord of hebt u een de informatiebijeenkomst hierover bezocht. Het bestuur van stadsdeel Centrum heeft het College van B&W verzocht de boot elders af te meren maar omdat het water langs de Westdoksdijk niet onder de bevoegdheid van het stadsdeel valt,  kan het College van B&W hierbij zijn eigen keuze maken. In dit geval is dat ook gebeurd en het voornemen  van het College zal worden geagendeerd voor de commissie Werk en Inkomen van 8 april 2015. Deze vergadering vindt plaats op het stadhuis, maar exacte locatie en tijd zijn nog niet bekend. U kunt dit vinden op www.amsterdam.nl onder ‘gemeenteraad’.

Het bestuur van het stadsdeel heeft met het College van B&W afgesproken dat er wel extra aandacht uit zal gaan naar de omgeving van het Good Hotel, u moet dan bijvoorbeeld denken aan bankjes en  hekken/kadeafscheidingen op plaatsen die nu als gevaarlijk ervaren worden. In onze buurtgesprekken is dit al aan de orde geweest. Ook ziet het stadsdeel nu een kans om het fietspad en voetpad van de De Ruyterkade tussen CS en Westerdok versneld te verbeteren en te verbreden. Ook dit is een wens die in de buurtgesprekken (en daarbuiten) veel geuit is. Voorbereidingen voor de aanpak van de route zijn al gestart. Dat betekent dat er een aanvraag is gedaan voor het kappen van de bomen langs dit fietspad, zonder bomenkap is het namelijk onmogelijk de ruimte voor fiets en de voetganger langs de kadekant te vergroten. In het al in 2012 door de Gemeenteraad vastgestelde definitieve ontwerp voor deze route is ook voorzien in het kappen van de bomen, maar de definitieve inrichting laat op zich wachten als gevolg van vertraging bij de inrichting rondom het Centraal Station. Reden om nu zo snel mogelijk met een tijdelijke verbetering te starten. De aanvraag kapvergunning is gedaan op 13 maart 2015. Deze aanvraag is op 18 maart gepubliceerd, waarna men 2 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen (tot 1 april). Op 2 april 2015 wordt (als er geen zienswijzen zijn ingediend) de kapvergunning verleend. Daarna heeft men dan nog zes weken de tijd om bezwaar te maken. Rond 14 mei is de vroegst mogelijke datum, dat de kapvergunning definitief wordt.

Tot slot: op 25 maart 2015 om 19.00 uur  is er op uitnodiging van het Good Hotel weer een informatiebijeenkomst over het Good Hotel (lokatie: Coffee Company op Westerdok 808). Als u deze bijeenkomst gaat bezoeken is dat ook de plek om eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de omgeving kenbaar te maken.

 

Vriendelijke groeten,
Barbera Lavell

 

Integraal gebiedscoördinator West

gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum

bezoekadres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
postbus 202, 1000 AE Amsterdam
t.:     06 30695193
f:      020 2564595

b.lavell@amsterdam.nl
www.centrum.amsterdam.nl