Westerkaap

Verslag Buurtgesprek mbt bodemsanering Westerdok

3 mei 2023michiel hobbelink

Hieronder het verslag van Thijs Abels, omgevingsmanager, Waternet  tijdens het buurtgesprek afgelopen maart.

Door vroegere (scheeps)industrie in het gebied is de waterbodem rond Prinseneiland en Westerdok vervuild. 

Uit eerder globaal onderzoek naar de kwaliteit van het slib (2010, 2012) blijkt de vervuilde waterbodem niet direct schadelijk voor de gezondheid van mensen (tenzij lang/vaak in contact met slib), echter, GGD en Waternet raden zwemmen ook hier om gezondheidsredenen af. Door omwoelen van de bodem kunnen schadelijke stoffen uit de bodem in het water terechtkomen, zwemmers kunnen in aanraking komen met verontreinigd bodemslib (huid, water inslikken). Omdat het geen aangewezen zwemwater is, wordt de waterkwaliteit niet regelmatig gecontroleerd op verontreiniging die veroorzaakt wordt door plantaardige of dierlijke micro-organismen. In niet-gecontroleerd water is de kans dus groter dat zwemmers met ziekteverwekkers (virussen, bacteriën of parasieten) of blauwalg in aanraking komen. Voor planten en dieren die in het water leven, is de vervuilde waterbodem niet schoon genoeg (overschrijding ecologische norm). (Vervuild) opwervelend slib kan zich bovendien verspreiden naar naastgelegen schoner water; 

– al met al was er voldoende aanleiding om nader te onderzoeken welke locaties vervuild zijn, in welke mate en of/hoe deze vervuiling aangepakt kan worden. Dit is gebeurd in 2022. De resultaten geven aanleiding tot: 

  • voorstel: vervuild slib afgraven, omdat sprake is van sterke vervuiling en omdat vervuiling te verwijderen is; 
  • onderzoeken hoe diep moet worden afgegraven eventueel in de vaste bodem en onderzoek wat hier dan de consequenties van zijn; 
  • onderzoeken wat het effect van de aanpak is op de kademuren; 

– aanpak heeft geen effect op grondwaterstand, ook niet op funderingen van panden; 

– voorlopige planning op hoofdlijnen: 

  • 2023 : opstellen saneringsplan; 
  • begin 2024 : besluitvorming (bestuurlijk besluit/vaststellen saneringsplan door 

bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), periode voor 

inspraak); 

  • na besluitvorming : uitvoering sanering.